< >

Home

Nu we al op meerdere wijzen hebben kenbaar gemaakt dat er een Dorpsraad Rockanje is, kunt u nu ook een blik werpen op de website. Hiermee zijn alle communicatiekanalen van Dorpsraad Rockanje open en te gebruiken. Informatie over onderwerpen, waar wij als dorpsraad mee bezig zijn, kunt u o.a. lezen in de verslagen en de agenda van de vergaderingen, die u terug kunt vinden onder het kopje "het Bestuur".

Via dit medium zijn we bereikbaar voor vragen van de burgers van ons dorp op meerdere terreinen. Ook zal er van onze kant naar u actie worden ondernomen bijv. met enquêtes over onderwerpen, waarover wij graag uw mening peilen.


Hoe weten wij wat er speelt in ons dorp?

Wij nemen graag kennis van de onderwerpen waarover u vragen hebt aan de dorpsraad zoals bijv.  over:

Veiligheid (oa. verkeersveiligheid, veiligheid in uw buurt)
Vragen over de bebouwde omgeving, buurtbeleving, centrumplannen, huisvesting voor de diverse doelgroepen e.d.
Recreatie en ontspanning bijv. over de verzanding van de kust en de gevolgen voor ons dorp.

Natuurlijk kunnen we niet alles oplossen wat u onder onze aandacht brengt. Wel kunnen en willen we proberen om patronen te ontdekken, die een handvat bieden om bij de betrokken instanties , zoal bijv. bij het College van B&W van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, (waar wij op regelmatige basis contact mee zullen hebben), aan de bel te trekken.

Ook hier geldt : “zoveel hoofden zoveel zinnen”. Dat iedereen het over al die onderwerpen met elkaar eens zal zijn is een utopie. Het is voor de dorpsraad noodzakelijk om neutraal te blijven, zodat we ieder vraagstuk vanuit de diverse gezichtspunten kunnen toelichten bij bijv. de gemeente en vragen wat er voor actie uit te voeren is door de gemeente.


Overleg met wie?

Bij vraagstukken die de grenzen van het dorp Rockanje overschrijden staan wij open om hierover contact te hebben met de vertegenwoordigers van overige dorpsraden in de gemeente Voorne aan Zee.

Voor specifiek persoonlijke belangenbehartiging bent u bij ons niet aan het goede adres tenzij u een breder belang goed inzichtelijk aan ons voorlegt.

Als we “op stoom“ gekomen zijn hopen we een bijdrage te kunnen gaan leveren aan het  “welbevinden “ van de inwoners van Rockanje

Schakel rustig rond op de website. Onder het kopje “ Bestuur” kunt u zien, wie er op dit moment in het bestuur zitten.

 

Namens het bestuur van de Dorpsraad Rockanje,

Frits van Luxemburg / voorzitter.